ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
บุคลากร

บุคลากร (2)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เขียนโดย

 

 

 

 

นางสาวอุบลรัตน์   จันทร์ศรีดา

ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา

     ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นายธนพงศ์  สังข์ทอง

ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เขียนโดย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววันเพ็ญ    ห้วยหงษ์ทอง

ค.บ. ภาษาไทย

     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย