ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายใน (44)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

เขียนโดย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูงเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดตะโกสูง โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ โรงเรียนวัดลำลูกบัว และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัวเข้าสอบในครั้งนี้ โดยมีพระครูนิมมานสุนทร เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง เป็นประธานสนามสอบ และนางบาหยัน ประสมแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูงเป็นรองประธานสนามสอบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข้อปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เขียนโดย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงเรียนวัดตะโกสูง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่โรงเรียนวัดตะโกสูง

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถานีตำรวจภูธรดอนตูม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะโกสูง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ผอ.พบเพื่อนครูมุ่งมั่นสู่คุณภาพการศึกษา

เขียนโดย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
คณะครูโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรีญอุปถัมภ์) ได้ร่วมการประชุม “ ผอ.พบเพื่อนครูมุ่งมั่นสู่คุณภาพการศึกษา “ เป็นการพบปะ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลาการทางการศึกษา ครั้งที่ 3 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบนโยบาย พร้อมทั้งแนวทางการทำงานในภาคเรียนที่ 2 โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 
1.เตรียมงานประเมินภายนอกรอบ4 
2.ลดโครงการ ปฎิเสธงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอน 
3. ลดภาระงานครู โดยให้ธุรการทำงานทุกโรงเรียน ธุรการทำงานรายงานระบบต่างๆ
4. การอบรมครูให้น้อยลง ให้ครูอยู่ห้องเรียน ลดการสอนให้น้อยลง
5. บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ ร่วมแรงร่วมใจ พิชิตชัย ONet 1.เราอยู่จุดไหน 2.รู้เขารู้เรา 3.ลับคมครู 4.สู่ฝันนวัตกรรมครู 5.ติดตาม ปรับปรุง 6.ยกย่อง เชิดชู
6.สู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ห้องเรียนสะอาด ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลที่เกิดจากการเรียนรู้ สำนักงานคุณภาพ ขณะนี้ กำลังพัฒนา ปรับปรุง สำนักงานฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยพร้อมให้บริการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
7. มีนวัตกรรม NEW DLTV ให้โรงเรียนขนาดเล็ก นำDLTV 100% ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบ 100% 
8. สถานศึกษาคุณภาพมีสภาพทางกายภาพร่มรื่นสะอาดมีมาตรฐานสูง มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ในการทำมาหากินให้มีอาชีพโรงเรียนเพื่อชุมชนร่วมมือกับท้องถิ่น
9.สอนอย่างไรให้ทำงานไม่ได้ แล้วเราต้องสอนอย่างไร ทักษะ10 ประการที่โลกการทำงานต้องการ สอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นการบริหารโครงการคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความฉลาดทางอารมณ์ การตัดสินใจที่ดี ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
10.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู จะมีการเลือนเงินเดือนเป็นร้อยละ โดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละระดับข้าราชการ ทั้งนี้การเลือนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้เลือนได้ไม่เกินร้อยละหก ของฐานในการคำนวณ

 

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1.การแข่งขันการสร้าง Web page ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
-เด็กชายธาดา หอยสังข์ทอง
-เด็กชายรติพงษ์ ครองระวะ
2.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
-เด็กหญิงกันต์ยาวีร์ สามงามยา
3.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
-เด็กหญิงวรัญญา อ่วมทอง
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงกุลกัลยา เลิศทนงสิทธิ์
5.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เข้าร่วม
-เด็กหญิงมุทิตา ปิ่นเจริญ
-เด็กหญิงอังคณา เทพฤทธิ์
6.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ตั้น
-เด็กชายวิศรุติ สามงามยา
7.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงณัฐฐา ทองดอนเหมือน
-เด็กหญิงปาริสา ทองน้อย
-เด็กชายอิทธิพล ช้างน้อย
8.การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เข้าร่วม
-เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สังคหบดี
9.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-เด็กหญิงพัชรินทร์ สามงามยา
-เด็กชายมกร วงษ์เกิดศรี
10.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กชายสมหวัง บุญตา
11.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กหญิงสุทัตตา สามภูศรี
12.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสุ
13.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-เด็กหญิงรฎา ผิวอ่อน

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อรับมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดตะโกสูง เมื่อ 21 กันยายน 2561

ชมภาพ เพิ่มเติม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เขียนโดย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา งานที่ฝากคณะกรรมการฯ ช่วยสานต่อและผู้อำนวยการโรงเรียน ขอกราบลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2561

ชมภาพ เพิ่มเติม

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เขียนโดย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการแสดงความกตัญญูรู้คุณค่าน้ำนมแม่ เมื่อ 10 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมการตักบาตรทำบุญเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก