ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

       
   

นายจตุรงค์   การดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

   

นางสาวกชณา    สามชูสินธุ์

ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีย์  พูพะเนียด 

ค.บ.ปฐมวัย 

ตำแหน่ง ครู 

นายภคภัทซ์   คำทวี

 ค.บ. พลศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิยฐานะชำนาญการ

นายณัฎฐ์  วงศรีทรา

ค.บ. สังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิยฐานะชำนาญการ

นางสาวอุบลรัตน์   จันทร์ศรีดา

ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา

     ตำแหน่ง ครู

   
 

นางสาวสุนิสา   นาคผง

ค.บ. ภาษาไทย

     ตำแหน่ง ครู

นางสาวเพชรรัตน์   ภูดาษ 

ค.บ.ปฐมวัย 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายยุทธนา   อ้นละออ

ค.บ. สังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสำเริง  จีนประชา

ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3

  นางสาวสุภาภรณ์   บัวบูชา

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

 นางพันธิตรา   ทวิบุตร

วท.บ. คหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ   ทองดอนเหมือน

ค.บ. คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง ครูธุรการ 

นางสาวมนสิชา   ตรีธัญญา

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวปริยฉัตร   ปรีดางกูร

ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

   

 นางสาวกัณฐาภรณ์  มีจั่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนภาศรี   นิ่มพิลา

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวนทีธาร   มิ่งสงฆ์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

 นายสมชาย   สุดใจดี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง