โรงเรียนวัดตะโกสูงขอแสดงความชื่นชม แก่คุณครูเพชรรัตน์ ภูดาษ ที่ได้ส่งผลงานคลิปวิดีโอเพื่อเข้าประกวด ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม "ขยับแปรง 2 นาที "