ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ผลคะแนนรวมทั้ง2ด้าน สูงกว่าทุกระดับ ขอขอบคุณ คุณครูและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเท และตั้งใจในครั้งนี้ จนประสบผลสำเร็จ