ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

การประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำโดย นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชียวชาญ
นายทวีพล หลิมชัยสุวรรณ นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
และ นางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดตะโกสูง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและคำชม ต่าง ๆ และจะทำคำแนะนำของคณะกรรมการไปปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น