ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0 0

0

อบ.1

7

6 13

1

อบ.2

1

2 3

1

รวม อบ.

8

8 16

2

ป.1

4

5 9

1

ป.2

3

7 10

1

ป.3

3

9 12

1

ป.4

6 8 14

1

ป.5

7

5 12

1

ป.6

9

11 20

1

รวมประถม

32

45 77

6

ม.1

7

4 11

1

ม.2

8

9 17

1

ม.3

9

5 14

1

รวมมัธยมต้น

56

22 42

3

รวมทั้งหมด 64 71 135

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558