ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

2 4 6

1

อบ.1 2 8 10

1

อบ.2 6 3 9

1

รวม อบ. 10 15 25

3

ป.1 8 10 18

1

ป.2 5 4 9

1

ป.3 8 3 11

1

ป.4

5 1 6

1

ป.5 2 5 7

1

ป.6 9 4 13

1

รวมประถม 37 27 64

6

ม.1 5 6 11

1

ม.2 8 9 17

1

ม.3 6 12 18

1

รวมมัธยมต้น 19 27 46

3

รวมทั้งหมด 66 69 135

12

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563