ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

5 3 8

1

อบ.1 4 4 8

1

อบ.2 3 8 11

1

รวม อบ. 12 15 27

3

ป.1 8 3 11

1

ป.2 7 12 19

1

ป.3 4 5 9

1

ป.4

8 4 12

1

ป.5 6 0 6

1

ป.6 2 5 7

1

รวมประถม 35 29 64

6

ม.1 11 8 19

1

ม.2 5 6 11

1

ม.3 7 8 15

1

รวมมัธยมต้น 23 22 45

3

รวมทั้งหมด 70 66 136

12

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564