ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

 

นายสำเริง  จีนประชา

ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3