ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

นายภคภัทซ์   คำทวี

 ค.บ. พลศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา