ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

 

นางพันธิตรา   ทวิบุตร

วท.บ. คหกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี