นางสาวปริยฉัตร   ปรีดางกูร

ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวสุภาภรณ์   บัวบูชา

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ