ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

 

นางสาวปริยฉัตร   ปรีดางกูร

ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวสุภาภรณ์   บัวบูชา

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ