ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

 

นายณัฎฐ์  วงศรีทรา

ค.บ. สังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายยุทธนา   อ้นละออ

ค.บ. สังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย