นางสาวกชณา    สามชูสินธุ์

ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน