ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

 
 

นายจตุรภัทร   คำตุ้ยเครือ

วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง