ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

   
 

นางสาวมนสิชา   ตรีธัญญา

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวนภาศรี   นิ่มพิลา

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย