ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

โทร. 034-381-119

  

นางสาวอารีย์  พูพะเนียด 

ค.บ.ปฐมวัย 

ตำแหน่ง ครู 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวเพชรรัตน์   ภูดาษ 

ค.บ.ปฐมวัย 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย