ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน

     โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่เลขที่ 170/1  หมู่ที่ 6  ตำบลสามง่าม  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73150  โทรศัพท์ / โทรสาร  034-381119  website: https://www.tksschool.ac.th  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1  - 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เขตพื้นที่บริการ  ได้แก่  หมู่ที่ 6,11  ตำบลสามง่าม  และหมู่ที่ 5  ตำบลลำลูกบัว  อำเภอดอนตูม  

           โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)  ก่อตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2480  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทำพิธีเปิดโดยขุนเดช  สุภารักษ์   นายอำเภอกำแพงแสนเป็นประธาน  ร่วมด้วยนายรัศมี  เลติกุล  ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยประชาชนที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก  สถานที่เล่าเรียนใช้ศาลาการเปรียญวัดตะโกสูงซึ่งได้รับอนุญาตจาก พระอธิการพลอย  เจ้าอาวาส  มีนายช้อย  ชาญช่าง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  170/1  หมู่ที่ 6  ตำบลสามง่าม  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เมื่อ พ.ศ. 2534  เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  เมื่อ พ.ศ 2540 และเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ พ.ศ. 2555

สภาพชุมชนโดยรวม

           สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ ได้แก่  กลุ่มชนที่เรียกว่า "ลาวครั่ง"  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัด  สถานีอนามัย  อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้าง  และมีบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกุ้ง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  งานแห่ธงสงกรานต์  ซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยลาวครั่งไว้เป็นอย่างดี  ทั้งการแต่งกายและภาษาพูด  สภาพปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

         ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

             -  ประกอบอาชีพ  รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  85  ที่เหลือค้าขายและเกษตรกรรม  เช่น  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงสุกร  เลี้ยงกุ้ง  เป็นต้น

             -  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  100

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

           โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)ตั้งอยู่ในบริเวณวัดตะโกสูง  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดตะโกสูงอย่างดียิ่ง  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสามง่าม  และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นอย่างดี   แต่ยังพบปัญหาครอบครัวที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควรทำให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย  ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน