ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

 

ชื่อ-นามสกุล

นายช้อย ชาญช่าง

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๘๐ ถึง ๒๔๘๓

 

ชื่อ-นามสกุล

:นายประยูร ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๘๓ ถึง ๒๔๘๔

   

ชื่อ-นามสกุล

นายน้อม นราแก้ว

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๘๔ ถึง ๒๔๘๖

   

ชื่อ-นามสกุล

นายสัน ์ จิตตรัตน

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๘๖ ถึง ๒๔๙๖

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายแฉล้ม สิทธิชัย

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๙๖ ถึง ๒๔๙๗

   

ชื่อ-นามสกุล

นายวิชาญ รูปสูง

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๐๒

   

ชื่อ-นามสกุล

นายสุเทพ สุขสีขาว

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๐๒ ถึง ๒๕๐๓

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายไพรัตน์ รื่นน้อย

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๑๐

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายหาญ หวังสุข

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๑๐ ถึง ๒๕๑๖

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายสวัสดิ์ วิมูลชาติ

ตำแหน่ง

: ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๑๖ ถึง ๒๕๑๘

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายสายหยุด สารีผล

ตำแหน่ง

: อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๒๗

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายสุวิน วงษ์เกิดศรี

ตำแหน่ง

: อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๒๗ ถึง ๒๕๔๗

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายสุภาพ พุทธคุณ

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๐

   

ชื่อ-นามสกุล

: นายสุชิน ถิ่นโพธิ์วงษ์

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๑

73102088 0 20150916 151519

ชื่อ-นามสกุล

: นายสุชาติ ศรีแดงบุตร

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๔

73102088 0 20150916 151550

ชื่อ-นามสกุล

: นายปรัชญา ปรีชม

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖

den

ชื่อ-นามสกุล

: นายภาณุวัชร แก้วพงษา

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑

 

ชื่อ-นามสกุล

: นายสนธิ   สถาพร

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ-นามสกุล

: นายจตุรงค์   การดำริห์

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน