ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

:: การก่อตั้ง :: 

โรงเรียนวัดตะโกสูง เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๔๘๐ โดยทางราชการ หลวงพ่อพลอย และประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในบริเวณวัดตะโกสูง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โดยมีนายช้อย ชาญช่าง เป็นครุใหญ่คนแรก โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดตะโกสูงเป็นสถานที่เรียน

:: การเปลี่ยนแปลง ::

พ.ศ. ๒๕๐๙ เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง พร้อมครูใหญ่ รวมกับผู้บริจาคเงินสมทบเป็นจำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับเงินจากการจัดงานวัด ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก ๔ ห้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับเงินเพิ่มเติมจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อเติมอาคารเรียนเดิมเป็น ๘ ห้องเรียน ๓ ห้องมุข 
พ.ศ. ๒๔๑๔ สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๕ เปิดขยายภาคประถมศึกษาถึงชั้นประถมปลายชั้น ป.๕ มีนักเรียน ๒๗ คน

 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๒,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประทาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖ เป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน 
 
   พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ ๖๐๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ๒๐,๔๐๐ บาท ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าทั่วทั้งอาคารเรียน
พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท สร้างเรื่อนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายการศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยไม่บังคับ เปิดเรียนปีการศึกษาแรก มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๒ คน
พ.ศ. ๒๕๓๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นแรกจบการศึกษาจำนวน ๒๒ คน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างหอถังน้ำประปา ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง ๑ หลัง และสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 
 
 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ อบจ.นครปฐมมอบห้อง  E- ClassRoom  (ศูนย์การเรียนรู้)  เป็นเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท
 พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๔,๐๓๑,๒๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลังได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  ๘๒๒,๙๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง