ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

นางบาหยัน   ประสมแก้ว

ค.ม. บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ