นางสาวจรวยพร   ก้อนวิมล

กศ.บ. วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู  

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์