ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC

 

ปีการศึกษา 2561

 

       
เด็กชายธาดา  หอยสังข์ทอง
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
เด็กชายรติพงษ์   ครองระวะ
ได้รับรางวัลเหรียญทอรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
เด็กหญิงกันต์ยาวีร์  สามงามยา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ม.1-ม.3
เด็กหญิงกุลกัลยา  เลิศทนงสิทธิ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
       
เด็กหญิงวรัญญา  อ่วมทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เด็กหญิงกันต์ยาวีร์   สามงามยา
ได้รับรางวัล เข้าร่วม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เด็กหญิงมุทิตา  ปิ่นเจริญ
ได้รับรางวัล เข้าร่วม
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เด็กชายวิศรุติ  สามงามยา
ได้รับรางวัลเหรีญทอง
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
       
 เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ตั้น
ได้รับรางวัลเหรีญทอง
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

 เด็กหญิงณัฐฐา  ทองดอนเหมือน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3
 เด็กหญิงปาริสา  ทองน้อย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3
 เด็กชายอิทธิพล  ช้างน้อย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3
       
 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังคหบดี
ได้รับรางวัลเข้าร่วม
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
 เด็กหญิงพัชรินทร์  สามงามยา
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
 เด็กชายมกร  วงษ์เกิดศรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
 เด็กชายสมหวัง  บุญตา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
       
เด็กหญิงสุทัตตา  สามภูศรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสุ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
เด็กหญิงรฎา  ผิวอ่อน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3