ทำเนียบบุคลากร

นายจตุรงค์ การดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชณา สามชูสินธุ์
คบ. การประถมศึกษา
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
นายณัฎฐ์ วงศรีทรา
คบ.สังคมศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายภัคภัทช์ คำทวี
วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอารีย์ พูพะเนียด
คบ.ปฐมวัย
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์ศรีดา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวมนสิชา ตรีธัญญา
คบ.วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ - คศ.1
นางสาวสุนิสา นาคผง
คบ.ภาษาไทย
วิทยฐานะ - คศ.1
นายยุทธนา อ้นละออ
คบ.สังคมศึกษา
วิทยฐานะ - คศ.1
นางสาวเพชรรัตน์ ภูดาษ
คบ.ปฐมวัย
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย
นางสาวปริยะฉัตร ปรีดางกูร
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย
นางสาวกัณฐาภรณ์ มีจั่น
กศ.บ. การสอนนาฏยสังคีต
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย
นางสาวนภาศรี นิ่มพิลา
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน
คบ.คอมพิวเตอร์
ครูธุรการ
นางสาวนทีธาร มิ่งสงฆ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสมชาย สุดใจดี
คบ.คอมพิวเตอร์
ครูอัตราจ้าง
นายวีระชน ทองดอนน้อย
ลูกจ้างประชำ
ช่างไฟฟ้า 4
นางสาวอภิชญา ไชยสนิท
คบ.การประถมศึกษา
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย
นางสาวนริศรา บัวทอง
คบ.ภาษาไทย
วิทยฐานะ - ครูผู้ช่วย

Visits:429