คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางโสภา สามทองก่ำ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระครูนิมมานสุนทร
เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายสมนึก สามสาหร่าย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางสาวปรีดา สามสาหร่าย
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาววรารัตน์ สามกองงาม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอาทิตย์ ใจมั่น
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวอารีย์ พูพะเนียด
ผู้แทนครู
นางบัวลอย วงษ์เกิดศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจตุรงค์ การดำริห์
กรรมการและเลขานุการ
Visits:390