ร่วมสนับสนุนโดย  | จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |IELTS

นางบาหยัน   ประสมแก้ว

ค.ม. บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ